Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
w Lipnicy Wielkiej

Slide background

Pedagog szkolny

Pedagog Szkolny:

mgr Krystyna Smoleń – dyżury w SP1:

Poniedziałek: 7:20 – 10:50

Czwartek: 7:30 – 8:00, 9:45 – 10:45

Piątek 12:30 – 14:30

Pomoc psychologiczno-pedagogiczne:

Czwartek 8:00 – 8:45

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

  1. Współpraca z organami szkoły (dyrekcja, nauczyciele, rodzice).
  2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi.
  3. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  5. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  6. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  8. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  9. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.